Google translator


Hodnotiaca tabuľka BMI Hmotnosť Zdravotné riziko 0 - 19,9 podváha stredné 20 - 24,9 normál. hmotnosť nízke 25 - 29,9 nadváha stredné 30 - 39,9 obezita vysoké >40 extrém. obezita veľmi vysoké

                                                                                                         Fotka Cyrila Chorváta.              

                                                               Stránka vás oboznámi s astrológiou odkazmi na Významné astrologické weby == >>

                                                               a ponúka možnosť získať často požadované produkty, ako sú osobné aj partnerské  horoskopy                                                                 a predpovede aj konzultácie mobilom alebo Skype. Nečakajte žiadne zázraky, ale pomôžu vám                                                                 nájsť správny chod života, šťastie a spokojnosť. Návod na objednávku je TU                                                                                                

                                                               Človek si často myslí, že sám seba pozná najlepšie a vie aké má dobré aj zlé vlastnosti. Ale                                                                     kritiku neprijíma a reaguje na ňu podráždene. Na druhej strane nie je v práci príliš úspešný                                                                     alebo obľúbený a pripisuje to neprajnosti okolia. Ak sa z osobného horoskopu dozvie, ktoré sú                                                                 toho príčiny, má príležitosť a dôvod prehodnotiť, čo treba zmeníť. Ak to bude myslieť vážne,                                                                   podarí sa mu byť v živote úspešnejší, obľúbenejší a spokojnejší.  

                                                               Alebo si predstavte, že človek je dlhé roky do niekoho zamilovaný, ale zdá sa, že beznádejne.                                                                   Napriek tomu sa usiluje o získanie milovanej osoby a tak stráca najlepšie roky svojho života.                                                                     A to už nehovorím o nešťastných a rozvedených manželstvách, kedy trpí súčasne viac ľudí                                                                       a dochádza aj k stagnácii v zamestnaní a zbytočným finančným stratám.

                                                               Podobne je to aj u iných druhov horoskopov.

                                                              Predpovede, osobné a partnerské horoskopy aj konzultácie zvýšia kvalitu vášho života.  Pozrite                                                                si ich ukážky v okne nižšie. Otvorte ich kliknutím na "Čítajte ďalej ..."  a po prečítaní ich                                                                          zatvorte kliknutím na  "Domov", v lište menu hore vľavo.         

          

                                                                                                       Predpoveď na 1 rok - ukážka

                                                                          presnejšie na obdobie od 1. novembra 1914 do 31. decembra 1915

                                                            pre XY narodeného dd.mm.rrrr o ... hod. ... min. v Rodisko: .......... bydlisko: ..........   

                                                                                            Osobné údaje sú vymazané                           

Čas narodenia - prečo je dôležitý?

Za čas narodenia sa v astrológii považuje okamžik prvého nádychu dieťaťa. Okrem rodiska a dátumu narodenia jednotlivca, ktoré určujú zemepisnú dĺžku, šírku a pásmový čas miesta narodenia a tak sú tiež podkladom pre stanovenie skutočného času narodenia, čas prvého nádychu je dôležitým údajom, bez ktorého nie je možné vypočítať dôležité prvky akéhokoľvek horoskopu alebo predpovede.

Pomocou týchto údajov sa určujú nielen skutočné polohy planét v čase narodenia, ale aj ďalšie prvky horoskopu. Snáď už viete, že v horoskope máme 12 znamení. To sú tridsať stupňové úseky 360 stupňového kruhu horoskopu – pozor, nie sú zhodné so súhvezdiami. Ďalej tu máme Ascendent. To je vlastne kľúč k výpočtu  správneho horoskopu. Predstavte si, že by ste sa narodili v čase východu Slnka. Vtedy by bola poloha Ascendenta zhodná s polohou Slnka v príslušnom znamení. Ascendent je vlastne bod, ktorý delí horoskop na jeho hornú – dennú časť a dolnú – nočnú časť.

Ascendent  určuje aj začiatok prvého astrologického domu a tým aj polohy všetkých ďalších astrologických domov. Tie sú  dôležité pre výklad jednotlivých oblastí nášho života. Takže vidíte, že bez skutočného času narodenia sa nezaobídeme. Čas narodenia je pre astrológa dôležitejší ako občiansky preukaz pre policajta.

Čas narodenia by sa mal dať zistiť aj na pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde sa od určitého času povinne zapisuje. Ale stretli sme sa aj s prípadom, kedy uviedli začiatok chirurgického pôrodu a nie jeho ukončenie nadýchnutím sa dieťaťa.

Dúfame, že teraz už rozumiete dôležitosti svojho  skutočného   času narodenia a budete si ho zisťovať včas, kým ešte máte príležitosť dozvedieť sa ho od Vašich rodičov, príbuzných alebo starších súrodencov. Nečakajte, kým Vám bude chýbať pri riešení dôležitých životných situácií. A rodičia, povedzte svojim deťom kedy sa narodili prv, ako sa odoberiete do večných lovíšť.

Obchodné podmienky

   Obchodné podmienky  Čítajte ďalej ...

§1 Predávajúci   Ing. Cyril Chorvát, Pri kríži 18, 84102  Bratislava, Slovensko

§2 Kupujúci   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

§3 Tovar      Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu https://www.horoskopy4u.eu

§4 Objednávka    Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia o úspešnej platbe na email kupujúceho.

§5 Storno objednávky   Objednávky bez uhradenia objednaných služieb a digitálnych produktov sa považujú automaticky za zrušené.

§6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy   Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto ustanovenie neplatí pre software, ako aj poskytnuté a realizované služby.

§7 Dodacie podmienky   Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť digitálne produkty maximálne do 48h od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
Forma dodania    Kupujúci po úspešnej platbe dostane e-mail s prílohou, obsahujúcou objednané produkty.

§8 Cena dopravy    Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať 10% zo sumy objednávky, maximálne 10 euro za administratívny poplatok pre odoslanie faktúry poštou v prípade že o to zákazník písomne požiada. Faktúry a ostatné dokumenty sa zasielajú automaticky emailom bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
 
§9 Záruka a reklamácie    Nakoľko ste mali možnosť prečítať si ukážky jednotlivých produktov aby ste zistili či Vám po stránke obsahu a formy vyhovujú, záruky na dodané produkty neposkytujeme. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb, pokiaľ k nim došlo z našej strany použitím nesprávnych vstupných údajov v dôsledku omylov. Takéto chyby opravíme v rozmedzí 2 dní. Návrhy na zrušenie transakcií cez účtovné strediská platobných kariet bez predchádzajúcej emailovej komunikácie neakceptujeme, vzhľadom na povahu digitálneho tovaru.

§10 Ochrana osobných údajov    Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.

§11 Záverečné ustanovenia    Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

Dôležitá informácia:    Ak Vám príde akákoľvek automatická informácia o platbe generovaná systémom, platbu vykonajte až keď Vám pošlem e-mailom platobné údaje – pre prípad platby prevodom na účet a správu, že objednaný produkt / produkty sú pripravené na odoslanie.
Dodržaním tohoto opatrenia sa vyhneme problémom v prípade mojej technickej alebo zdravotnej poruchy. Za porozumenie ďakujem.

    S pozdravom C. Chorvát      Mobil: +421949876453       E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 Osobný horoskop.doc

Osobné horoskopy vychádza z vašich údajov o rodisku, dátume a čase narodenia. Ukážu Vaše silné i slabé stránky. A poradia vám, ako dobre využiť a slabšie zmierniť.

                           Ukážka osobného horoskopu

                          Meno ....., Narodenie: Dátum ....., Čas ....., Rodisko ....., Bydlisko ......

Potešilo nás, že aj ty sa zaujímate o svoj horoskop. Aj keď pri riešení takýchto zložitých úloh, ako je výpočet a zostavovanie vášho horoskopu, používame počítač, dbáme na to, aby horoskop rozprávanie čo najviac humánne.

Ale čo je vlastne astrológia?

Niektorí si myslia, že ľudia sú ovplyvnení neznámymi silami produkovanými jednotlivými planétami. A denná tlač akoby nás chcela presvedčiť, že môžeme byť jednoduché rozdelenie do dvanástich odlišných skupín. V prvom priblížení sa na astrológiu môžeme pozerať ako na matematický systém, udávajúci nám polohu planét v čase nášho narodenia na kruhu (horoskop) rozdelený na 360 stupňov. Aby sme mohli upresniť, musíme brať do úvahy viaceré okolnosti. Napríklad je tu otázka prečo ľudia, ktorí už hlbšie vnikli do astrológie, považujú za dôležité vedieť presne čas narodenia. Na to sa dá ľahko odpovedať. Máme záujem vedieť, kde je vzostupný, určujúci priebeh a zážitky vášho života.Spomedzi dvanástich astrologických domov charakterizujúcich jednotlivé oblasti života, ascendent určuje začiatok prvého domu alebo inými slovami začiatok individuálneho horoskopu.

A čo je hybnou silou horoskopu?

Horoskop je aktivovaný planétami, z ktorých každý symbolizuje určitý druh energie. Umiestnenie planét v domoch ovplyvňuje jednotlivé oblasti života. Navyše treba vziať do úvahy vzájomné uhlové vzťahy medzi planétami, ktoré nazývajú aspekty. Berúc tieto a ďalšie súvislosti do úvahy, astrológovia zostavujú interpretáciu pôsobenia týchto jednotlivých energií na život jednotlivca. Zaujimavo? Ale majte ešte trochu trpezlivosti. Prv než prišiel k vášmu horoskopu, rád som upozornil na malý problém.

Pri čítaní výkladu horoskopu sa môže znervózniť, že sa v ňom uvádza protichodný popis vášho charakteru, napr. Slnko v Strelcovi: Ste otvorený a srdečný ... a zatým, Mesiac v Kozorožcovi: Môžete sa stať chladným a neprístupným ... Je na vás vytvoriť vlastnú syntézu, pretože vaša povaha sa skladá z viacerých rozličných vlastností a ste sa naučili žiť s protichodnými zložkami svojej povahy. Ja sám som prišiel k záveru, že som mohol byť šťastný aj pri kontrastoch v mojom povechu. Prinášajú zmeny a dávajú mi príležitosť rastu, hoci nie vždy bez útrap. Prosím o zhovievavosť, pretože v celom svete nie je dokonalé a napriek využitiu počítača, osobnej kontroly a doplnenia výkladu nemožno získať úplné úplné a verné vyhodnotenie horoskopu.

Dôležité je tiež, aby ste nebrali dosť doslovne niektoré časti textu výkladu a nepokúsili sa znova objavovať v nich jednotlivé detaily svojho života. Lepšie je snažiť sa rozvinúť vnímanie podstaty energií určených planétami alebo aspektmi, aj keď v takom prípade budete mať len malé odchýlky. Tu stojíte pred oblasťou, ktorá sa ťažko pochopí iba na základe pravidiel, ale je potrebná aj určitá intuícia.

Keby ste uviedli do rozhovoru alternatívne údaje v niektorých odsekoch výkladu, pozrite aspekty medzi planétami vo vnútornom okruhu nižšie zobrazenej horoskopu. Ak je tam viac modrých sexuálov a trigonov ako červených kvadratúr a opozícií, prevažujú dobré aspekty a naopak. Sila pôsobenia aspektov je väčšia, čím sú presnejšie, tj majú menšiu odchýlku od presnej hodnoty. Mnoho šťastia na vašej bádateľskej ceste!

Osobný horoskop

 

 

 

 

 

 

Vaša Slnko je v 2. dome

V humanistickej astrológii ide v druhom dome o majetkových záležitostiach, pričom sa musíte učiť s materiálnymi záležitosťami dynamicky a aktívne; teda sa naučiť sa ich využívať, ale nepripustiť, aby ste si zbožňovali svoje narastajúce majetky. Takýto človek nájde priazeň ľudí, ktorí budú podporovať jeho hmotný blahobyt ako ich použitie si zaistí pohodlný život. Tento vplyv tiež spôsobuje sklony k zmrznutiu peniazmi podľa porekadla - ľahko prišlo, ľahko odišlo. Pokiaľ nie je nedostatok finančných prostriedkov, pretože nie je dôležité, koľko zarábať, ale ako vieme hospodáriť. Zostaneme chudobní, ak budeme mať príjmy vo výške jednej milióny a výdavky vo výške 2 milióny.

Slnko je v kvadratúre s Marsom

Niekedy vystupujete veľmi temperamentne, čo vám však neprináša žiadne výhody. Bývate veľmi agresívne alebo depresívne, keď narazíte na nejakú prekážku. Tento aspekt prináša tiež nadbytok životných síl a schopnosť zastávať vedúcu pozíciu, ale tieto pozitívne kvality sa prejavujú v negatívnom zmysle, v záujme zlého a ničenia. Odvaha býva zvýšená v šialenú odvahu, takýto človek je hlučný, nadutý, chvástavý a rozpútava spory z malicherných dôvodov. Jeho postoj je vždy v rozpore s danou autoritou a využíva každú príležitosť na vzbure a odporu. Jeho povaha je prudká, ale hnev netrvá dlho. V dôsledku týchto vlastností je u zamestnávateľov a spolupracovníkov všeobecne nepoužívaný a ľudia sa mu často vyhýbajú. Býva podnecovateľom nespokojnosti a nepokojov. Tento aspekt môže byť tiež príčinou nehôd, ktoré majú za následok zmrzačenie, vyskytuje sa pri pohľade na telo, zranenia, popáleniny, horúčky, zápalové ochorenia, vredy a rachoty. Sú možné aj zdravotné problémy so srdcom.

Slnko je v opozícii s Uránom

Vždy sa snažte presadiť svoju vôľu, pričom často nepostupujete dost citlivo, takže svojimi predstavami o nezávislosti a slobode si môžete svojim spoluobčanom trochu znepriateliť. Preto majte často ťažkosti vo vašich medziľudských vzťahoch. Pokiaľ ste niekedy znova poznačili svoje názory, dbajte na to, aby ste sa opierali aj o "zdravý sedliacky rozum", pretože vaši známi a známi nie sú pripravení na to, aby si stále vytvárali nový obraz; na to si poznajú príliš dobre a vedia, že u vás už zajtra môže byť všetko inak. Vaša prchkosť môže vytvoriť nervóznu túžbu, ktorá môže pôsobiť aj na vašu psychickú vitalitu. V dôsledku vašej citovej rozkolísanosti môže byť dosť problematické priateliť sa s vami.

Musíte predvídať, že všetko sa vám neprepáči, aj keď si o sebe myslíte, že ste géniom s mimoriadnymi schopnosťami. Tieto by ste mohli mať, ale mali by ste sa poradiť s druhými, pokiaľ pôjde o ich uplatnenie. Informovanosť a primerané správanie sa by vám pristalo lepšie. Buďte na seba trochu prísnejší a "zostúpte na zem", potom budete schopní aj svoje plány premeniť v činy. Tento aspekt prináša aj možnosť úrazov bleskom a elektrinou ako aj náhlych sklamaní rôzneho druhu.

Vaše Slnko má sextil k Lilith

Nakoľko Slnko symbolizuje mužnosť ako aj otca a sextil je harmonický aspekt, pravdepodobne sa u vás už v mladosti vytvorili pozitívne predstavy o mužoch. Takže by ste nemali mať problémy v oblasti vzťahov a komunikácie medzi mužmi a ženami, či už v pracovnej alebo spoločenskej oblasti.

Slnko je v trigone s +Mesačným uzlom

Toto je pekný aspekt, pomáhajúci vám pri prijímaní lekcií, ktoré vám prinesie život. Budete akceptovať, že svoju minulosť musíte opustiť a aj vaša osobnosť bude podrobená vývojovým zmenám. Pravdepodobne sa potešíte väčšej obľúbenosti, pretože sa k svojim spoluobčanom chováte korektne a priateľsky. Bez väčších problémov by ste mali prejsť požiadavkami, ktoré na vás kladie život. Prirodzene takýto harmonický aspekt prináša aj nebezpečie, že budete trochu príliš odvážni a arogantní, keď úspechy budú prichádzať akosi automaticky a všetko pôjde príliš ľahko. Avšak ak na túto problematiku dáte pozor, mali by ste aj možnosť ju zvládnuť.

Vaše Slnko je v trigone s MC

Keď ide o vaše postavenie vo verejnom živote, obratne napredujete a čoskoro rozpoznávate čo chcete. Pravdepodobne sa vaša pozornosť zameria na nastolenie rovnováhy medzi profesijným a domácim životom; táto syntéza vám dobre padne, tak ako ste aj v mladosti mali s oboma rodičmi harmonické spolunažívanie.

Váš Mesiac je v 7. dome

S Mesiacom v siedmom dome disponujete vysokou mierou citlivosti a môžete sa dobre prispôsobiť želaniam svojho partnera (partnerky). Eventuálne sa pokúšate – predsa len príliš silne – prispôsobiť sa svojim predstavám v tejto veci, aj ak vlastne nezodpovedajú skutočnosti. Predsa len si overte, či sa vo svojom partnerovi alebo partnerke nepokúšate znovu objavovať svoju matku, nakoľko Mesiac v horoskope zastupuje aj matku. Možno sa pristihnete aj pri tom, ako sa okolnosti z vášho detstva prenášajú aj do partnerstva a tak budete túto problematiku vidieť o niečo realistickejšie.

Nedajte sa vtlačiť do úlohy matky a nevnucujte ju ani svojmu partnerovi či partnerke, nakoľko cieľom by mala byť nezávislosť a samostatnosť. Napriek tomu v súlade so svojou povahou máte radšej pevný vzťah, nakoľko vám poskytuje pocit bezpečia a integrácie. Premenlivá povaha Mesiaca sa u vás môže prejaviť tým, že v pokojných chvíľach celkom hlboko v sebe pocítite určitú rozpoltenosť, pochádzajúcu z konfliktu medzi vašou individualitou a túžbou po hlbšom zjednotení sa s partnerom. Potom by sa mohli u vás objaviť náladovosť a pochybnosti, či partner/ka je skutočne tým pravým.

Mesiac je v kvadratúre so Saturnom

Ak iné faktory horoskopu nebudú pôsobiť trochu kompenzačne, budete sa na svet občas dívať celkom pesimisticky a prejavovať sa citovo dosť chladne. Vzťah k vašim rodičom by mohol byť veľmi silný alebo minimálny, keďže Mesiac predstavuje matku, zatiaľčo otca reprezentuje Saturn.

Mali by ste sa snažiť neviazať sa svojimi citmi príliš na minulosť. Trpké spomienky by vám mohli brániť napĺňať svoj život v prítomnosti. Predsa však takéto okolnosti nie sú neprekonateľné, aj keď na svoje okolie pôsobíte depresívne alebo dráždivo a ľudia dlho rozmýšľajú, či stretnutia s vami nemajú obmedzovať. Keby ste sa dlhšie takto prejavovali, dostali by ste sa nakoniec do slepej uličky nešťastia a izolácie, z ktorej býva ťažký návrat. Mali by ste sa bezpodmienečne odpútať od svojej minulosti. Ešte nikdy človeku nerobilo dobre stále oživovanie minulosti, ktoré vedie k strate pohľadu na pozitívne stránky prítomnosti. Keď prijmete túto radu, budete si môcť sami o sebe vytvoriť obraz, v ktorom sa znovu uvidíte medzi svojimi blížnymi.

Váš Mesiac je v trigone s Plutom

Svoje pocity a vnútorné pochody viete dobre vyjadrovať a robiť zrozumiteľnými, čo pôsobí pozitívne nielen na vás, ale aj na vaše okolie. Zvlášť keď sa niekedy niečo nedarí, neupadáte do beznádejnosti, ale viete sa pomerne rýchlo znovu zotaviť. Svoj citový život máte pevne v hrsti a viete sa vyrovnať so všetkými požiadavkami, s ktorými sa v živote stretávate. Vaši spoluobčania sa môžu na vás spoľahnúť, ak by potrebovali vašu podporu. Ale nedáte si nič nahovárať, lebo rýchlo a prezieravo rozpoznávate motívy stojace za konaním druhých ľudí. Hlboko vo svojom vnútri máte predstavu o tom, ako by bolo možné život na tejto planéte lepšie usporiadať a využívate celú svoju energiu k tomu, aby ste svoje vízie čo najrealistickejšie dávali najavo a presadzovali ich.

Váš Merkur je v 3. dome

V treťom dome sa Merkúr cíti dobre, lebo 3. d. je analogický Blížencom, znameniu, ktorému (ako aj Panne) vládne. Treba však brať do úvahy aj znamenie v ktorom sa nachádza a jeho aspekty k ostatným planétam, pretože od toho závisia vaše spôsoby myslenia a schopnosť učiť sa. Okrem toho aj spôsob, akým spracovávate vaše zážitky. Ak je Merkúr aspektovaný negatívne, pravdepodobne nesúhlasíte so zaužívanou definíciou inteligencie, pretože poznáte aj iný spôsob myslenia ako logický. Možno ste mali ťažkosti v škole, pochádzajúce z toho, že rozmýšľate spôsobom, ktorý nie je v súlade s učebným plánom. Mohlo by dochádzať aj k napätiam medzi vami a vašimi súrodencami, s ktorými sa niekedy budete musieť vyrovnať.

Ak Merkúr v treťom dome nemá príliš disharmonické aspekty, prináša vám vitalitu, bystrého ducha a schopnosť pohotove komunikovať. K tomu pristupuje vaša láska k detailom. Môžete byť obzvlášť šikovní, keď ide o presvedčivé predostretie vašich názorov. V dôsledku vašej veľkej slovnej zásoby a vašich všestranných záujmov sa sotva nájde vec, o ktorej by ste sa nevedeli vyjadriť.

Merkur je v konjunkcii s Venušou

S týmto aspektom by ste sa mohli a predovšetkým aj chceli dobre vyjadrovať slovne aj písomne. Dá sa s vami dobre vychádzať, lebo nemáte ťažkosti pri prijímaní kompromisov. Všetko presadzovať podľa vlastných predstáv by bolo pre vás príliš stresujúce. Radi pôsobíte v pozadí a vzbudzujete pozornosť tým, že za vašimi slovami nasledujú aj činy. So svojimi spoluobčanmi jednáte šarmantne a diplomaticky. S týmito vlastnosťami zameriavate svoje konanie predovšetkým na humanistické ciele. Možno pracujete publikačne alebo podobne v oblasti komunikácií. Radi ste v spoločnosti druhých ľudí a vďaka svojmu vyžarovaniu môžete veľmi prispieť k ich pohode. Tak vám  vaša veselá, nezaťažená povaha pomáha aj v povolaní, aj keď vám ťažko padne zapájať sa do stereotypných pracovných postupov. Mohlo by byť pre vás lepšie usilovať sa o akúsi samostatnosť v povolaní a možno aj o slobodné povolanie, talent k tomu máte.

Merkur je v trigone s Marsom

Tento aspekt zvyšuje duševnú energiu a bystrosť úsudku a je výhodný pre športy, vyžadujúce zručnosť. Napomáha praktickému uplatneniu znalostí. Takíto ľudia bývajú dobrí stratégovia. Váš Merkúr má sextil s Neptúnom Máte schopnosť postrehnúť pocity svojich spoluobčanov. Hoci pri ich špecifikovaní – vďaka svojej veľkej fantázii – občas aj prestrelíte, v priebehu života si osvojíte diplomatickú formu ich sprostredkovania. Vaše záujmy sa zameriavajú na oblasť mystiky a ezoteriky a radi vyjadrujete svoje myšlienky aj písomne. Váš sklon k "dennému sneniu" by mohol podporovať prejavenie sa vašich poetických, literárnych alebo iných tvorivých talentov. Takže pre vás sú vhodné najmä také povolania, u ktorých sa vyžadujú fantázia a tvorivé nápady, ako napríklad pri fotografovaní alebo v oblasti designu. Ku svojim spoluobčanom pristupujete so zreteľom na ich povinnosti. Debatám sa nevyhýbate, ale robíte jednoducho to, čo považujete za správne. Vyznáte sa aj v šikovnom prístupe k finančným záležitostiam, nakoľko často viete vytušiť nastávajúce pohyby na svetových trhoch. Pritom k veciam pristupujete tak nenápadne, že ostatní to ani len nezbadajú.

Merkúr má sextil k Ascendentu

Mali by ste vlastne vedieť, čo chcete a mali by ste predovšetkým byť schopní urobiť to svojmu okoliu zrozumiteľným. V styku so svojimi spoluobčanmi sa stále usilujete navodiť uvoľnenú atmosféru. Vaša povaha túžiaca po poznaní sa usiluje udržiavať vaše všeobecné znalosti na aktuálnej úrovni; vaša práca v povolaní by mohla súvisieť s šírením poznatkov alebo noviniek. Aby ste sa udržiavali duševne fit, radi sa zúčastňujete bohatých konverzácií, ale hádkam sa vyhýbate. Intuitívne viete presne čo sa od vás bude očakávať a ste vždy schopní ovplyvniť svojich kolegov. Možno máte sklon v duševnej oblasti veci usporadúvať, resp. organizovať – avšak k tomuto záveru pri výklade horoskopu nemožno dospieť len na základe jedného aspektu.

Vaša Venuša je v 3. dome

Ste otvorení želaniam svojich spoluobčanov, a práve v rozhovoroch s nimi vám vaša citlivosť napomáha vedieť vždy nájsť tie správne slová. Len dávajte pozor na to, aby ste svojou ochotou príliš neplytvali, mohlo by to poškodiť obraz vašej individuality. Ceníte si kultivovanú zábavu a ste radi, ak ste so svojim partnerom na rovnakej úrovni. Prípadný drsný tón vás vie ľahko vystrašiť. Ľudia sú voči vám väčšinou veľmi priateľskí, lebo sú priťahovaní priateľskou atmosférou, ktorá vás obklopuje. Ak máte súrodencov, bolo by zvláštne ak by ste s nimi neudržovali dobré vzťahy, s výnimkou prípadu, že Venuša v tomto dome by mala nepriaznivé aspekty. Školu by ste mali prežiť ako niečo radostné a výuka zaobchádzania so slovami a číslami vám mohla priniesť veľa zábavy, nakoľko s poznatkami stále zaobchádzate skôr hravo. Pociťujete želanie, získať dobré všeobecné vzdelanie a radi by ste ho niekedy vyjadrili aj prostredníctvom nejakého umeleckého média. Vaše nadanie vyznať sa v najrozličnejších situáciách a prostrediach, by vás mohlo v tom podporovať.

Venuša je v trigone s Marsom

Tento aspekt by vám mal uľahčiť uskutočňovanie vašich zámerov. K životu pristupujete športovo a pri vašom erotickom vyžarovaní nie je to žiadny zázrak. Ste totiž veľmi atraktívni, čím pôsobíte na svojich spoluobčanov, najmä na opačné pohlavie. Pravda, ak tomu neprotirečia iné faktory horoskopu. Ak tomu tak nie je, viete výborne vystihnúť partnerské príležitosti a mohli by ste uzatvárať s druhým pohlavím intenzívne a trvalé vzťahy. Citlivosť Venuše je podporovaná silou Marsa, čo vám dáva v porovnaní s druhými dynamickejší výraz, zatiaľčo agresivita Marsa je Venušou podstatne znižovaná. Viete aj, ako apelovať na city druhých. Značne zvýraznený je váš tvorivý talent, najmä v oblasti hudby a umenia. Mali by ste sa usilovať napomôcť jeho primeranému vyjadreniu.

Venuša má sextil k Neptunu

Mali by ste sa snažiť svoju tvorivú fantáziu integrovať s každodenným životom. Neptún býva často považovaný za vyššiu oktávu Venuše, čo sa môže prejaviť jednak vo výraznej tvorivosti, jednak poukazuje na to, že k svojim spoluobčanom a svojmu životnému prostrediu pristupujete s rešpektom, ústretovo a vnímavo. Tak by sa mohla vaša profesionálna činnosť zaoberať riešením problémov ľudí, ktorým dokážete tak dobre porozumieť. S diplomaciou a taktom môžete byť dobrým sprostredkovateľom aj v prípade konfliktov medzi dvoma stránkami. V spoločnosti sa prejavujete veľmi priateľsky, pričom občas nadväzujete priateľstvá alebo partnerstvá s ľuďmi, ktorí s vami zdieľajú náklonnosť k mystike. Pri hľadaní najväčšej lásky svojho života budete iste alebo už ste úspešní.

Mars je v 10. dome

Túžite dostať sa hore a vynakladáte na to celú svoju energiu, a ak treba aj svoju agresivitu. Chcete získať rešpekt a za svoje výkony aj uznanie, a skutočne môžete so svojou železnou vytrvalosťou dosiahnuť úspechy. Tak by sa vám malo podariť vypracovať sa od "umývača riadu" až po "milionára". Dbajte na to, aby vaša túžba po moci nenadobudla bezohľadnú formu a nevyvolala situácie v ktorých si myslíte, že môžete urobiť všetko, čo by vám pri dosahovaní vašich extrémnych cieľov pomohlo.

Ak je Mars v 10. dome ožiarený disharmonicky, máte za sebou pravdepodobne ťažké detstvo. Možno ste svojho otca vnímali ako autoritatívnu a "bojovnú" postavu a preto ste sa ho báli. Nebolo pre vás ľahké vymaniť sa z jeho vplyvu a uskutočňovať svoje vlastné predstavy. Porozmýšľajte niekedy, či svojimi výkonmi nechcete otcovi niečo dokázať. To by vám mohlo sťažiť spoluprácu s vašimi nadriadenými a viesť vás k postaveniu, v ktorom by ste si od nikoho nemuseli dať niečo prikazovať. A konečne, urobilo by vám dobre pristupovať k životu trochu uvoľnenejšie a udržiavať si odstup od stresu v povolaní.

Mars je v kvadratúre s Uranom

Majte na zreteli potreby svojich spoluobčanov, aj keď máte sklon k náhlym a nie celkom bezpečným aktivitám a pritom pristupujete k veciam vášnivejšie ako by bolo potrebné. V oblastiach vášho života reprezentovaných jednotlivými domami, v ktorých sa planéty Mars a Urán nachádzajú bude dochádzať k napínavým zážitkom bohatým na zmeny, pričom ste pripravení vystavovať sa veľkým rizikám. Už od mladosti by ste si mali navykať pristupovať k práci obozretne a uvoľnene, pretože ak svoj temperament nebudete trochu brzdiť, mohlo by dochádzať k úrazom v dôsledku hektického prístupu.

Ak pracujete so strojmi alebo elektrickými zariadeniami, platí to isté. Pri vašej obľube napätia a vzrušenia vám hrozí nebezpečie, že si budete mýliť cesty či diaľnice s pretekárskymi okruhmi. S vašimi často dosť explozívnymi a impulzívnymi prístupmi k veciam narazíte na reakcie svojho okolia, ktoré vašim excentrickým výbuchom nie vždy rozumie. V priebehu života by ste mali dospieť k tomu, aby ste boli trochu trpezlivejší a pracovali so svojimi spoluobčanmi v súlade a nie proti nim, čo by sa prejavilo len pozitívne.

Mars má v sextil k Neptunu

Mali by ste skúsiť rozvíjať svoje mediálne schopnosti, nakoľko so svojou duchovnou energiou ste možno schopní liečiť svojich blízkych a pracovať v oblasti ezoteriky. So svojim silným osobným vyžarovaním a vašou zručnosťou ste obzvlášť úspešní, keď svoje projekty pripravované často s vylúčením verejnosti sprístupníte širokému publiku. Mali by ste byť profesionálne činní v oblasti súvisiacej s telesným pohybom, tancom alebo mimikou, čo by tento aspekt podporovalo. Možno sa zrovna dobre cítite vo svete filmu a fotografie. Pretože ste čestným človekom a svoje pocity sledujete a kontrolujete, viete rozpoznať motívy svojich spoluobčanov a tak znemožniť, aby ste boli prípadne podvedení.

Váš Jupiter je v 9. dome

Jupiter v deviatom dome je známkou miernej, ušľachtilej, optimistickej a milej povahy s náboženským založením, širokým rozhľadom a znášanlivým postojom voči názorom iných. Taký človek vyznáva skôr staré ortodoxné myšlienkové smery. Je uznávaným členom spoločnosti a je schopný zastávať zodpovedné funkcie v cirkvi, v štátnom zriadení a filantropických inštitúciách a spoločnostiach. Tento vplyv poskytuje sklon k cestovaniu jednak z dôvodov praktických, jednak pre radosť a pôžitok. Ak je Jupiter postavený slabo podľa znamenia alebo poškodený, spôsobuje nadutosť a neprimeranú okázalosť, ktorá presahuje finančné možnosti. Nevyhnutným dôsledkom sú súdne spory, nie je vylúčená strata občianskej cti. Rovnako nie sú vylúčené nehody na cestách.

Jupiter má trigon k Ascendentu

Jupiter v trigone k vášmu Ascendentu je pre vás prísľubom "obalu aj obsahu", t.j. pekne zaodetej hojnosti. Máte schopnosť pristupovať k svojmu okoliu optimisticky a s príslušnou dávkou nadšenia. Keďže viete byť aj veľkorysí, ste vždy pripravení druhým ponúknuť svoju podporu. Takto často získavate dôveru svojich spoluobčanov a zanechávate v nich trvalý dojem. Aj vzťahy k druhému pohlaviu veľmi rozšíria váš horizont. Aj keď je tento aspekt v horoskope vonkoncom pozitívny, predsa treba byť opatrní, aby ste sa všetkými svojimi úsiliami nepreťažili. Trochu občasného uvoľnenia vám iste urobí viac než dobre. Ak radi cestujete, treba tento záujem využiť, lebo precestovanie sveta býva vždy veľmi poučné.

Váš Saturn je vo 4. dome

Ak Saturn vo štvrtom dome má priaznivé aspekty, poukazuje to na dedičstvo, zisk z vlastníctva domov a pozemkov, z poľnohospodárstva a baníctva, pri starostlivom a hospodárnom riadení. Úspech vzrastá v priebehu života. Ak je Saturn vo 4. dome poškodený, znamená predčasnú smrť jedného z rodičov, nesúlad a ťažkosti v domove, straty majetku a ako dôsledok chudobu. Tento vplyv spôsobuje bez ohľadu na aspekty osamelosť v starobe.

Urán je v 8. dome

Urán v ôsmom dome je dobrým znamením a podľa neho možno predvídať náhly koniec života, keď uplynie jeho vymeraný čas. Taký človek je ušetrený dlhého a bolestného utrpenia, ktoré sa v starobe často dostavuje a je spojené s prechodom zo sveta hmotného do sveta duchovného. Ak to vieme, je to výzvou, aby sme mali svoje svetské záležitosti náležite usporiadané a podchytené testamentom, aby bolo všetko v poriadku, ak príde koniec či už v tridsiatych alebo v deväťdesiatych rokoch.

Tento vplyv obdaruje nečakaným dedičstvom prostredníctvom manžela, ak je Urán priaznivý. Ale ak je poškodený, bude takýto človek zatiahnutý do súdnych sporov v dôsledku alebo v spojení s dedičstvom po zomrelom. Ľudia s Uránom v 8. dome prejavujú často veľký záujem o okultné vedy a mávajú mystické znalosti. Tiež sa vyskytujú zvláštne sny a duchovné zážitky.

Urán má sextil k +Mesačnému uzlu

Ide o podnecujúci aspekt, ktorý sa stará o prísun stále nových myšlienok. Nemusíte bezpodmienečne robiť to čo ostatní, ale môžete už raz ísť aj vlastnou cestou, ak ste presvedčení o jej správnosti. Radi inovujete staré skostnatené štruktúry, pričom však k práci nepristupujete unáhlene. Svoju voľnosť by ste radi vychutnávali tak dlho ako je len možné, preto sa ani rýchlo k ničomu nezaväzujete. Niekedy vám udalosti prihrávajú do rúk výhodné možnosti, ktoré viete často múdro využiť. Nemali by ste sa sťažovať na nedostatok kontaktov s ľuďmi, lebo máte dosť veľký okruh priateľov. Keď budete ďalej sledovať svoju intuíciu, vlastne by sa všetko mohlo dariť.

Váš Neptun je v 12. dome

Priaznivo ožiarený Neptún v dvanástom dome prináša úspech vo výskumnej práci vo vedeckej alebo okultnej oblasti, ktorá sa robí tajne alebo osamote ďaleko od ľudských obydlí. Taký človek nadväzuje tajné milostné vzťahy, ktoré prospievajú jeho duchovnému rastu a sú bezúhonné. Prinášajú dotyčným osobám obojstranný prospech a nezriedka sa vyskytuje prípad, že jeden z oboch priateľov sa nachádza v duchovnom svete. Avšak ich vzťah je v niektorých prípadoch tesnejší, než medzi dvoma ľuďmi, ktorí žijú v hmotnom svete. Ak je však Neptún v 12. dome poškodený, nie je vylúčená možnosť väznenia alebo iného obmedzenia v sociálnom ústave ako je nemocnica a podobne. Väznenie je dielom skrytých, ale mocných nepriateľov. Chronické a ťaživé choroby a nepríčetnosť bývajú dôsledkom zvrátených návykov.

Neptun má kvadratúru s +Mesačným uzlom

Tento aspekt sa môže prejavovať veľmi odlišnými spôsobmi. Možno sa ešte obávate pozrieť sa do svojho vnútra a urobiť nové odhalenia. Vyhýbate sa svojim pocitom a snom, aby ste si nepripomínali že existujú ešte aj iné dimenzie ako materiálny svet, ku ktorému sa najčastejšie utiekate. Svoju fantáziu sotva využívate, lebo by ste chceli "zostať na zemi". Keď svoj postoj k vašim vnútorným dejom nezmeníte a budete sa naďalej uzatvárať pred duchovným svetom, jedného dňa prídete na to, akým chudobným a nudným sa stal váš život. Možno prežívate aj druhý extrém a radi by ste stále mali ružové okuliare. Cítite sa byť nepripravení na tvrdú realitu a bojíte sa urobiť rozhodujúce kroky, ktoré by zmenili váš život. V tomto prípade by ste mali svoj postoj čo najpresnejšie analyzovať a nadviazať kontakt s vonkajším svetom, pretože bez konfrontácie s ním by nedošlo k vášmu ďalšiemu vývoju.

Neptun je v konjunkcii s Ascendentom

Pri vašej senzibilite disponujete pravdepodobne mediálnymi schopnosťami, o ktorých možno ešte nič neviete. Viete sa pozrieť "za kulisy", ale to čo tam vidíte sa vám často vôbec nepozdáva. Možno sami o sebe pochybujete, hoci s okolnosťami, ktoré poznávate, vlastne vôbec nemáte do činenia. Na druhej strane môžete na druhých ľudí pôsobiť magickou príťažlivosťou, čo môže ísť tak ďaleko, že vyvíjate čosi ako hypnotické schopnosti. Avšak dbajte na to, aby ste ich nevyužívali pre svoje egoistické ciele, to by mohlo mať fatálne následky. Keďže s najvyššou pravdepodobnosťou viete, ako by sa Zem mohla stať pokojným a zdravým životným prostredím, mali by ste svoje energie vynaložiť aj na dosiahnutie tohoto cieľa, najmä keď váš pohľad na realitu môže byť chvíľami veľmi zahmlený.

Váš Neptun je v kvadratúre s MC

V oblasti záležitostí týkajúcich sa vášho povolania môže dochádzať ku klamom; možno vám chýba disciplína potrebná na vedenie usporiadaného života. Aj na domácom poli to môže vyzerať chaoticky, čo môže byť zapríčinené tým, že v mladosti vám chýbali orientačné body. V zaobchádzaní s drogami by ste mali byť zdržanliví, tie by vám mohli pohľad na realitu ešte viac zastrieť. Negatívnou stránkou Neptúna sú ilúzie a sebaklam, zatiaľčo MC reprezentuje vaše verejné postavenie v živote. Tento aspekt preto poukazuje na to, že v tejto oblasti môže dôjsť ku zmätkom. Mali by ste sa usilovať o jasný, realistický spôsob nazerania na veci, pričom by bolo dobre, keby ste ako dôverníka mali čestnú osobu.

Pluto je v 11. dome

V tomto dome formuje priaznivo ožiarený Pluto veľké osobnosti, ktoré svojimi myšlienkami v prospech ľudstva ovládajú široký okruh ľudí. Prejavuje sa to napríklad aj účasťou takýchto ľudí v spolkoch, organizáciách, hnutiach, ktorých cieľom je premena sveta. Sprievodným znakom býva revolučnosť a drastické nahrádzanie starého novým, ako aj neochota rešpektovať práva iných. Toto  postavenie Pluta mávajú aj dynamickí vodcovia skupín. Naopak zlé aspekty Pluta prinesú človeku množstvo životných katastrof a násilnosti, ktoré sa niekedy končia smrťou.

Chiron je v 9. dome

Veľmi otvorene sa staviate k rozhodujúcim otázkam a k formovaniu svojho vedomia pre svoje duchovné sily. Už samotná zvedavosť, skúsiť všetko čoho ste schopní, vás pobáda k hľadaniu vyšších poznatkov, ktoré našej existencii dávajú zmysel. Pritom cítite, že samotná cesta je cieľom. Spočiatku sa asi budete zaoberať náboženstvom, filozofiou alebo modernými učeniami, ktoré podporujú resp. urýchľujú duševný vývoj. Predsa nakoniec si nezávisle na nich vytvorite vlastný model, v ktorom si nájdete svoje miesto. Možno ste často nepokojní, keď nemôžete získať nové skúsenosti v oblasti, ktorou sa zaoberáte. Predsa však môžete "prestávky" vo vývoji veľmi dobre využiť na to, aby ste si svoje skúsenosti a objasnenia zhrnuli a znova premysleli.

Lilith je vo 4. dome

Pôsobenie Lilith sa najčastejšie prejavuje v oblasti života súvisiacej s predstavivosťou, fantáziou, vnútornými pocitmi a domáckym resp. rodinným životom.

Lilith má kvadratúru k Ascendentu

Ascendent / Descendent symbolizuje vzťah k nášmu bezprostrednému okoliu, takže pri spojeniach Lilith - Ascendent sa často stretávame s odmietaním. Možno sa vyvíjate v prostredí, ktoré vám obzvlášť dáva najavo vašu výnimočnosť, alebo bývate dokonca ešte dnes v kraji, do ktorého vlastne vôbec nepatríte; aj ľudia, s ktorými udržujete vzťahy, sa možno k vám celkom nehodia. Mali by ste sa raz sami seba spýtať, či prípadne pripúšťate, že vaša osobnosť bude utláčaná a sami si neberiete voľnosti, ktoré vám patria. Všeobecne pôsobí vplyv Lilith na váš vývoj asi nie v pozadí, ale pre každého viditeľne, takže by bola možná otvorene zjavná homosexualita dokonca za cenu, že by sa tým vaše akceptovanie spoločnosťou čiastočne strácalo.

Váš +Mesačný uzol je v 10. dome

Rodinné problémy alebo povinnosti by vám mohli sťažiť vašu sebarealizáciu prostredníctvom primeraného postavenia v spoločnosti. Pritom je teraz pre vás obzvlášť dôležité prejaviť sa na verejnosti a nestarať sa len o záležitosti domácnosti a rodiny. Mali by ste sa učiť brať vážne svoju zodpovednosť voči kolektívu a rozvíjať svoje schopnosti a pritom spoľahlivo a trvale pracovať aj na svojej kariére. Ujasnite si, koľko energie chcete investovať do súkromných záležitostí a čo pre vás znamenajú samostatnosť a hospodárska nezávislosť. Keď dosiahnete tento cieľ, budete môcť obidve oblasti spojiť. Potom budete môcť svoje city usmerňovať a budete môcť nájsť schodné stratégie riešenia domácich problémov.

Záver

Výklad horoskopu vám naznačuje smery základnej orientácie Vašej osobnosti, zatiaľ možno skryté schopnosti a vlohy. Načrtáva odpovede na otázky aký spôsob života, typ pracovného zamerania a osobnej výchovy je pre vás najvhodnejší, kde treba očakávať nezdary a kde zase naopak úspechy. Ako už zdôrazňovali starí astrológovia, tieto prognózy je treba správne chápať len ako tendencie, možnosti, smery, ktorými by ste sa mohli uberať, ak sa podriadite prírodným zákonitostiam.

Vaša vôľa sa však môže rozhodnúť ísť celkom iným smerom a aj keď vás to bude stáť mnoho úsilia, môžete odpor prekonať a robiť niečo úplne iného. Avšak aby ste mohli vedome riadiť svoj život, je práve potrebné aby ste poznali vaše prirodzené sklony, aby ste ich mohli úspešnejšie korigovať. K tomu vám dáva tento výklad výbornú príležitosť. Nielen že vás upozorňuje na vaše vlastnosti, ale súčasne aj odporúča ako dobré vlastnosti využiť a tie horšie kompenzovať.

Takto vám astrológia pomáha lepšie spoznať seba samého, byť v živote úspešnejším a spravodlivejším voči sebe aj voči ostatným.

Ak si osobný horoskop za 20 € chcete objednať, pozrite na Kontakt > Ďalšie informácie, alebo postupujte podľa systému Ecwid vložením do košíka a ďalšími krokmi podľa návodu, v ktorom uvediete dáta potrebné pre prípravu horoskopu.

                                             S pozdravom a želaním pekných dní C. Chorvát

Osobný horoskop

              Ukážka osobného horoskopu

            Osobné horoskopy vychádzajú z vašich údajov o narodení - sú vymazané.     

        Ukážu vaše dobré aj zlé stránky. Poradia vám, ako dobré využiť a zlé zmierniť.

       Meno ....., Narodenie: Dátum ....., Čas ....., Rodisko ....., Bydlisko ......           

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Ol...'s Biorhythms


Ročné horoskopy 2018
Denné horoskopy 2018

Úvod do astrológie

Preklad Chrome / Firefox
s S3.Google prekladačom.
Astrocontact Software
Astrotheme.com
Astroworld.net
Ephemeris.com
Horoskopy.aktuality.sk
Meridian Magazin.de

Seo servisOc...

Biorhythm widget free

Osobné a partnerské horoskopy

Osobné horoskopy Vám umožnia využiť Vaše vrodené schopnosti pri štúdiu aj voľbe povolania a byť v živote úspešnejší. Partnerské horoskopy Vám pomôžu nájsť si vhodného partnera / partnerku a vyhnúť sa beznádejným vzťahom a rozvodom. Týmto otázkam by ste mali venovať veľkú pozornosť, ide o dlhú a dôležitú časť života.

Predpovede podľa pohybov planét

Tranzity planét Vás upozornia na priaznivé obdobia, ktoré by ste mali aktívne využiť na tvorivú činnosť v povolaní alebo podnikaní, ale aj na k tomu nevhodné časy, kedy by ste mali byť opatrní a nemárniť svoju energiu a zdravie pri prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pomôžu Vám aj pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Konzultácie cez mobil alebo Skype

Tu ide o rozhovor s astrológom o otázkach ktoré Vás zaujímajú ako napríklad láska, povolanie, financie, alebo niečo iné o Vás alebo príbuzných. Konzultácia sa objednáva podobne ako iné produkty. Na termíne, druhu spojenia a otázkach sa dohodneme vopred, aby som si to mohol pripraviť. Dozviete sa viac ako pri písanom výklade.

Go to top